کمربند طبی سخت (با آتل پلی امید) پاک سمن lumbosacral corset with hard bar paksaman

LUMBOSACRAL CORSET WHTH HARD BAR

1,249,000 تومان