کمربند طبی سخت (با آتل پلی امید) پاک سمن lumbosacral corset with hard bar paksaman

LUMBOSACRAL CORSET WHTH HARD BAR

398,200 تومان