کرم مرطوب کننده صورت مخصوص پوست های معمولی تا خشک سینره – Cinere Moisturizing Face Cream For Normal To Dry Skin

Cinere Moisturizing Face Cream For Normal To Dry Skin

160,000 تومان

1 عدد در انبار

CINERE

مشخصات اختصاری

کرم آبرسان سینره مرطوب کننده عمقی و رفع خشکی پوست های معمولی تا خشک

حاوی روغن آرگان و سبوس برنج و عصاره مخمر به عنوان فاکتور مرطوب کننده طبیعی

کرم آبرسان سینره تقویت کننده پوست در برابر عوامل آسیب رسان محیطی

افزایش نرمی، لطافت و شادابی پوست

کرم مرطوب کننده سینره پوست خشک حاوی اسکوالن و شی باتر

مغذی و آنتی اکسیدان

فاقد پارابن و کرولتی فری (بدون انجام تست حیوانی)

مشخصات اختصاصی

نوع محصول : کرم
سایز : ۶۵ میلی لیتر
محل مصرف : صورت و گردن
جنسیت مصرف : عمومی
گروه : مرطوب کننده پوست خشک
نوع محفظه : تیوپ

مشخصات عمومی

کشور سازنده : ایران
شرکت سازنده : سینره
وب سایت : www.cinere.ir

مشخصه ها

حاوی عصاره مخمر و فاکنور مرطوب کننده طبیعی (NMF)

دارای روغن آرگان و روغن سبوس برنج جهت رطوبت رسانی، محافظت و احیای پوست

حاوی اسکوالن و شی باتر برای حفظ نرمی و لطافت پوست

افزایش مقاومت پوست در برابر عوامل مخرب محیطی

مرطوب کننده عمیق و مؤثر با دوام طولانی

تسریع و بازسازی لیپیدهای از دست رفته پوست و رفع خشکی

روش مصرف

پس از تمیز کردن پوست با محصولات پاک کننده پوست خشک، مقدار مناسبی از کرم را روی پوست صورت و گردن بمالید.

شرایط نگهداری

در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

توضیحات

پوســت بــرای حفــظ لطافــت و نرمــی خــود بــه رطوبــت نیــاز دارد. رطوبــت مــورد نیــاز پوســت از لایــه هــای زیریــن پوســت گرفتــه مــی شــود، ولــی چــون مقــدار زیــادی از رطوبــت پوســت تبخیــر مــی شــود ممکــن اســت پوســت دچــار کمبــود آب و خشــکی گــردد. بــه طــور طبیعــی پوســت دارای مــوادی اســت (NMF) کــه رطوبــت را در پوسـت حفـظ مـی کننـد. بـه عـلاوه لایـه چربـی روی سـطح پوسـت از تبخیـر بیـش از حـد آب جلوگیـری مـی کنـد. شستشـوی زیـاد پوسـت باعـث از بیـن رفتـن چربـی
ســطح پوســت و مــواد نگهدارنــده آب (NMF) مــی شــود. آب و هــوای ســرد و خشــک، کــم بــودن ترشــح چربــی از غــدد چربــی، کمبــود برخــی ویتامیــن هــا، وجــود برخی بیماری ها و افزایش سـن باعث تشـدید خشـکی پوست می گردند.
خشـکی پوسـت گاهـی بـا خـارش و قرمـزی و در مـوارد شـدیدتر بـا تـرک خوردگـی پوسـت همـراه اسـت. تـرک خوردگـی هـای پوسـت دردنـاک هسـتند و پوسـت را در مقابـل نفوذ باکتری ها آسـیب پذیر می نمایند. همچنین پوسـته پوسـته شـدن پوسـت خشـک، وضعیت ظاهری فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
کـرم مرطـوب کننـده مناسـب پوسـت هـای خشـک و معمولـی سـینره، بـا فراهـم آوردن رطوبـت مانـدگار باعـث حفـظ طـراوت و شـادابی پوسـت مـی شـود و از اثـر عوامـل مخرب محیطی بر روی پوسـت جلوگیری می کند.

ترکیبات موثر در کرم مرطوب کننده سـینره:
– روغن سـبوس برنج: این روغن سرشـار از آنتی اکسـیدان های طبیعی و اسـترول های گیاهی اسـت و خاصیت مرطوب کنندگی فوق العاده ای دارد.
– روغـن آرگان: ایـن روغـن قـدرت جـذب بالایـی دارد و بـه راحتـی جـذب پوسـت می شـود. روغن آرگان سرشـار از اسـید های چرب ضـروری و ویتامیـن E طبیعی اسـت و علاوه بر مرطوب نمودن پوسـت، باعث تغذیه پوسـت می شـود. امروزه خاصیت ضد چروک این روغن مورد توجه واقع شـده اسـت.
– ســرآمیدون: از مشــتقات پیرولیــدون کربوکســیلیک اســید اســت کــه شــبیه ســرآمیدهای طبیعــی پوســت عمــل مــی کنــد. ســرآمیدون، پوســت را ترمیــم مــی کنــد و
سـاخت چربـی هـای پوسـت را افزایـش مـی دهـد. سـرآمیدها حـدود %۴۵ چربـی هـای پوسـت را تشـکیل مـی دهنـد. در افـراد مبتـلا بـه خشـکی شـدید پوسـت، میـزان این سـرآمیدها به شدت کاهش می یابد.
– اسـکوالن: یک ترکیب طبیعی اسـت که شـبیه چربی پوسـت می باشـد و مانع تبخیر آب از سـطح پوست می شود.
– NMF: این کمپلکس حاوی اوره، پــیرولیدون کــربوکسیلیک اسـید، اسـید های آمینه، املاح و برخی قندها می باشـد که ترکیبی مشـابه NMF طبیعی دارد و پس از نفوذ بـه درون پوسـت، جایگزیـن NMF از دسـت رفتـه پوسـت مـی شـود. ایـن مـاده بـا آب موجـود در پوسـت پیونـد ایجـاد مـی کنـد و از خـارج شـدن آب از پوسـت جلوگیـری مـی نماید. بنابراین رطوبت پوسـت به طور فعال افزایش می یابد و پوسـت دوباره حالت مرطوب و شـاداب خود را به دسـت می آورد .
– عصـاره مخمـر: ایـن عصـاره حـاوی برخـی پروتئیـن هـا، اسـید هـای آمینـه و ویتامیـن هـای گـروه B اسـت. عصـاره مخمـر باعـث ترمیـم پوسـت مـی گـردد و پوسـت را بـه مـدت طولانی مرطوب نگه می دارد.