کرم ترمیم کننده پوست سینره – Cinere Skin Relif And Repair Cream

Cinere Skin Relif And Repair Cream

180,000 تومان

CINERE

مشخصات اختصاصی

نوع محصول : کرم
سایز : ۴۰ میلی لیتر
محل مصرف : پوست
جنسیت مصرف : عمومی
گروه : ترمیم کننده زخم، سوختگی و اسکار
نوع محفظه : تیوپ

مشخصات عمومی

کشور سازنده : ایران
شرکت سازنده : سینره
وب سایت : www.cinere.ir

مشخصه ها

التیام بخش، آنتی باکتریال و ترمیم کننده جای زخم
کمک به ترمیم بریدگی ها و زخم های سطحی
رفع سوزش و قرمزی ناشی از سوختگی های سطحی
محرک ساخت کلاژن و الاستین جهت تسریع ترمیم جای زخم
مهار تکثیر باکتری ها و قارچ ها در پوست آسیب دیده
فاقد پارابن

روش مصرف

روزی دوبار بر روی پوست خشک و تمیز بمالید. تا ترمیم کامل جای زخم، مصرف را ادامه دهید.

هشدار مصرف

موارد احتیاط : از استعمال این کرم بر روی زخم های باز، سطوح مخاطی و دور چشم خودداری شود.

شرایط نگهداری

در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

توضیحات

هـرگاه پوسـت دچـار آسـیب هایـی نظیـر بریدگـی و سـوختگی شـود، مکانیـزم هـای ترمیـم زخـم فعـال شـده و طـی چنـد روز پوسـت آسـیب دیـده ترمیـم مـی گـردد. اگـر ایـن آسـیب ها سطحی باشند در کمتر از ده روز بهبود می یابند و معمولا آثاری از خود بر جای نمی گذارند.
در صورتـی کـه آسـیب هـا گسـترده تـر باشـند و قسـمت هـای وسـیعی را در برگیرنـد، بهبـود ایـن زخـم هـا بیـش از ده روز طـول مـی کشـد و اکثـرا آثـاری از خـود بـر جـای مـی گذارنـد که گاهی تا آخر عمر باقی می مانند.
سـرعت التیـام زخـم بـه سـن، وراثـت، شـدت جراحـت و محـل زخـم بسـتگی دارد. در رونـد ترمیـم زخـم ابتـدا روی زخـم بـه وسـیله لختـه هـای خـون و پلاکـت هـا پوشـانده مـی شـود تـا بـه سـرعت از خونریـزی و ورود میکروارگانیسـم هـا بـه زخـم جلوگیـری شـود. سـپس یـک پوسـته ظریـف کـه عمدتـا از کلاژن سـاخته شـده اسـت روی سـطح زخم ایجاد می گردد.
ایـن پوسـته فاقـد غـدد چربـی و ملانوسـیت اسـت، بنابرایـن نسـبت بـه نـور و از دسـت دادن آب بسـیار حسـاس مـی باشـد. سـطح زخـم در ایـن مرحلـه دچـار خـارش و کشـیدگی مـی گـردد و ممکـن اسـت دچـار پارگـی و خونریـزی مجـدد شـود. ایـن پوسـته ظریـف، آهسـته آهسـته توسـط آنزیـم هـای پوسـتی از بیـن مـی رود و جـای خـود را بـه پوسـت دائمـی می دهد. در برخی مواقع مراحل ترمیم زخم به خوبی انجام نمی شود و جای زخم به اسکار تبدیل می شود که ترمیم آن به زمانی طولانی نیاز دارد.
کـرم ترمیـم کننـده پوسـت سـینره بـا خاصیـت مرطـوب کنندگـی سـبب مـی شـود تـا سـطح زخـم دچـار خشـکی، کشـیدگی و خـارش نشـود و بـا عمـل لایـه بـرداری بسـیار ظریـف باعـث حـذف لایـه کلاژن و جایگزینـی آن بـا پوسـت نـو مـی شـود. همچنیـن بـا تحریـک سـاخت پروتئیـن هـای سـاختمانی پوسـت از جملـه کلاژن بـه بازسـازی پوسـت کمـک مـی کنـد و این عمل دوگانه باعث می گردد تا روند ترمیم زخم به درستی و به سرعت انجام شود.
کـرم ترمیـم کننـده پوسـت سـینره حـاوی زینـک اکسـاید مـی باشـد کـه عـلاوه بـر کمـک بـه ترمیـم زخـم، اثـر ضـد آفتـاب دارد و پوسـت ایجـاد شـده را در برابـر آثـار زیـان آور اشـعه UV محافظت می‌نماید.
همچنیـن ایـن کـرم بـا بهـره گیـری از مـواد پپتیـدی خـاص، خـارش و درد نواحـی زخـم شـده را از بیـن مـی بـرد. ایـن محصـول بـه دلیـل وجـود مـواد قابـض، اثـرات آنتـی باکتریـال دارد و به جلوگیری از عفونت کمک می کند.
اثرات چند گانه کرم ترمیم کننده پوست سینره باعث می شود تا بدون بر جای ماندن جای زخم، روند ترمیم زخم به سرعت انجام شود.